بخش هنری

جايیکه تخيلات به واقعيت میپيوندند

يک سواری تفريحی چيزی بيش از يک وسيله مکانيکی است –
يک ترکيب سحرآميز از حرکت و نور است که برای مردم
.ترجمه میشود  بهعنوان ”سرگرم

بخش هنری ما بهطور مستمر تلاش میکند که با توليد مضامين
جديد يا با کار استادانه و دقيق روی ايدههای ارايهشده توسط
مشتريان، جذابيت وسايل بازی را افزايش دهد.

ما مطمئنيم که رنگها و اشکال متفاوت خواهند بود!

ART DEPARTMENT

مضمونسازی

يک سواری ويژه…برای شما!

پرورش ايدههای دريافتی از طرف مشتريان يا تطبيق
شخصيتهای موجود برای مفاهيم سواری، يکی از تخصصهای
ماست! زامپرلا از طريق گفتوگو با مشتريان خود در بازارهای
سراسر جهان، قابليت خود را برای تطبيق مفاهيم سواری خود به
مخاطبين از فرهنگهای مختلف تقويت کرده است. دليل ديگری
که متوقعترين مشتريان، زامپرلا را انتخاب میکنند.

توسعه پارکها

طرحريزی يک مکان موفق

برای طراحی يک مکان تفريحی موفق، حتی به کوچکترين
جزئيات نيز بايد بسيار توجه کرد. کارکنان باتجربه طراحی
زامپرلا میتوانند برای طراحی يک بسته سواری و طرح اوليه
پارک شانه به شانه با تيم شما کار کنند که تجربهای منحصربهفرد
و هيجانانگيز برای ميهمانهای شما فراهم خواهد آورد.

ParkDevelopment

قالبگيری

شکلدهی به روياهای شما

نه تنها به اين دليل که تقريباً همه پارکها در سراسر دنيا حداقل
يکی از سواریهای زامپرلا را دارند، بلکه بيشتر به اين دليل که
شبکه تجاری ما از شرکتهای تابعه و دفاتر فروش يا نمايندگی در
بازارهای اصلی ساخته شدهاند که پوشش جهانی را تضمين
میکنند.

GALLERY

Some stunning artworks.