خدمات مشتری

يک چرخه کامل که به رضايت مشتری ختم میشود

برای اطمينان از دستيابی دايمی به سطوح بالای رضايت
مشتری، خدمات مشتری جهت پيشرفت نظاممند بهعنوان بخشی از
رويکرد کلی شرکت درنظر گرفته شده است. اين بخش نمايانگر
چرخه کاملی است که با نصب سواری شروع میشود، با کمک
فنی ادامه میيابد و با فروشگاهی حاوی بيش از ١٠٠٠٠ قطعه
يدکی پايان میيابد.

shutterstock_223247491

نصب

کيفهای تجربه

جهت نظارت و همکاری در نصب سواری تهيهشده و اطمينان از
اينکه وسيله آماده استفاده و ارايه سرگرمی به مشتريان است، تيمی
متشکل از متخصصين ماهر در اسرع وقت به سراسر دنيا سفر
میکنند.

دستياری فنی

مشکلات شما مشکلات ماست!

آيا مشکلی داريد؟ ما اينجا هستيم تا آن را حل کنيم!
دستياری فنی ما هميشه در دسترس شما، آماده پاسخگويی به تماس
شماست و در صورت نياز با هواپيما نزد شما میآيد. زيرا
مشکلات شما مشکلات ماست!

Technical-assistance

قطعات يدکی

!بيش از ١٠٠٠٠ قطعه يدکی برای شما آماده است

ما میدانيم هر روزی که يک سواری کار نکند، برای مشتريان ما
خسارتبار است. به همين دليل، با بيش از ١٠٠٠٠ قطعه يدکی
آماده هستيم که در اسرع وقت سواریهای خود را دوباره بهکار
!بيندازيم