توسعه پارکها

طرحريزی يک مکان موفق

برای طراحی يک مکان تفريحی موفق، حتی به کوچکترين
جزئيات نيز بايد بسيار توجه کرد. کارکنان باتجربه طراحی
زامپرلا میتوانند برای طراحی يک بسته سواری و طرح اوليه
پارک شانه به شانه با تيم شما کار کنند که تجربهای منحصربهفرد
.و هيجانانگيز برای ميهمانهای شما فراهم خواهد آورد

PARKS DEVELOPMENT

اجرای ٣ بعدی

پيشیگرفتن بر جلوه بصری

بهعنوان گامی بيشتر جهت تکميل رضايتمندی نيازهای مشتری،
ما در زامپرلا جديدترين وسايل فنآوری را برای تجسم پيشرفته
پروژهها در اختيار داريم که امکان اجرای نمايشی واقعگرايانه از
آنچه پروژه در آينده به نظر خواهد رسيد، برای ما فراهم میسازد.
اين نقطه نظر پويا به مديران کمک میکند بهترين انتخابها را
.داشته باشند

3d-render
sea-island

طرحهای اوليه پارک

ما فقط به چند نکته کليدی نياز داريم

برای شروع ساخت پارک شما ما فقط به چند داده اساسی و چند
نکته کليدی از ديدگاه شما نياز داريم…
از آنجا میتوانيم شروع به طراحی خدمات، پيادهروها و جزئيات
ديگر کنيم که ايدههای شما را به يک مکان تفريحی موفق تبديل
.خواهد کرد

برنامه کار

افزودن ارقام

در پشت سواریهای نفسگير، مناطق مضمونی شگفتانگيز و
ترکيب جالب رنگهای درخشان، مطمئناً خلاقيت و ايدههای خوب
و همچنين ارقام بسياری وجود دارد! ما اين را میدانيم و به همين
دليل تيم باتجربهای از مديران پارک و امور مالی ايجاد کردهايم که
در دسترس مشتريان ما میباشند تا براساس نيازهای آنها برنامه
.کاری دقيقی آماده کنند

strategy