بخش توليد

نه تنها کارگر، بلکه صنعتگر!

ايتاليا تاريخچه طولانی در پرورش مبتکران بزرگ دارد – افرادی
.که میتوانند هنر، خلاقيت و نبوغ را باهم ادغام کنند

ما بر اين باور هستيم که با استفاده از فنآوری پيشرفته و تجربه
اجدادمان، کارمندان ما بيش از کارگر هستند، آنها صنعتگر
.هستند

Production dept

سرهمبندی

توجه به جزئيات!

سواری يک سيستم پيچيده است که از هزاران قطعه کوچک ساخته
شده است و هر يک از قطعات نقش مهمی در قابليت عملکرد و
ايمنی بازی میکند. اطلاع از نحوه اتصال قطعات کافی نيست –
بايد بسيار دقيق به جزئيات توجه کرد.

آزمايش

گام بعد: پارک شما!

هر سواری قبل از خروج از کارخانه تحت يک آزمايش بازبينی
همهجانبه قرار میگيرد که طی آن همه سيستمهای سواری و
وسايل ايمنی بررسی میشود. پس از اتمام اين آزمايش، زامپرلا
مطمئن میشود که سواری از استانداردهای کيفيت ما برخوردار
است و آماده انتقال به پارک شما میباشد!

TESTING

فايبرگلاس

.يک روکش هنری

اجزای مضموندهنده هر سواری در اينجا تحقق میيابند… اين کار
از يک قالب شروع میشود، صنعتکاران ما با استفاده از
استعدادهای هنری خود سواریهای زيبا و بهيادماندنی خلق
میکنند. بخش فايبرگلاس و نقاشی زامپرلا به تخصص خود در
.توليد سواریهای منحصربهفرد، مضمونی سفارشی افتخار میکند