بخش فروش

!در سراسر دنيا حضور دارد تا نيازهای شما را تأمين کند

ارايه سواریهای تفريحی سرگرمکننده برای گروههای مختلف
افراد، درنظر گرفتن تخيلات، فرهنگ و آرزوهای آنها، مطمئناً
چالش آسانی نيست. برای اين کار، کارکنان فروش ما به سراسر
دنيا سفر میکنند و اطلاعاتی درباره گرايشهای افراد کسب
میکنند و تلاش میکنند تا هرچه بيشتر به مشتريان نزديک باشند.
!است  فلسفه ما ”جهانی فکر کنيد و محلی عمل کنيد

Sales-Dept
one-stop-shop02

يک توقف، يک خريد

.همه خدمات فراگير

ما ظرفيت منحصربهفردی جهت ارايه دامنه کاملی از سواریهای
لازم برای ايجاد شهر بازی، از سواریهای مخصوص خردسالان
گرفته تا پيچيدهترين ترنهای هوايی، و همچنين کارکنان حرفهای
آماده برای اجرای کار در اختيار داريم!

روابط عمومی و بازاريابی

.مطالب زيادی جهت تبادل وجود دارد

مجموعهای بيش از ٩٠ سواری، هريک با مضامين مختلف، هر
سال حداقل ٣ نمونه اوليه، راهحلهای فنی جديد، پروژههای جديد
و ايدههای نو. بخش روابط عمومی و بازاريابی مطالب زيادی
جهت تبادل دارد – هميشه به گرايشها و نيازهای بازار توجه
دارد!

Mr Alberto Zamperla

دفتر نمايندگی

زامپرلا همه جا هست!

نه تنها به اين دليل که تقريباً همه پارکها در سراسر دنيا حداقل
يک سواری زامپرلا دارند، بلکه بيشتر به اين دليل که شبکه
تجاری ما از شرکتهای تابعه و دفاتر فروش يا نمايندگی در
بازارهای اصلی ساخته شدهاند که پوشش جهانی را تضمين
میکنند.