بخش فنی

هنر و علم

طراحی سواریها به همان نسبت که يک علم است يک هنر است

داشتن بهترين ايدهها، طرح اوليه عالی و رنگهای مناسب کافی
نيست.
اين نقطه جايی است که بخش فنی زامپرلا وارد عمل میشود.

PROTOTYPE DEPARTMENT

بخش نمونه اوليه

هميشه نگاه به آينده

زامپرلا بر اين باور است که توليد مداوم محصولات جديد و
نوآورانه بخشی از موفقيت آن است. برای حمايت از اين باور،
زامپرلا وجوه قابل توجهی را برای تحقيق و ساخت سواریهای
تفريحی بسيار پيشرفته جديد و نوآورانه سرمايهگذاری میکند.

مروز بهترين نمونههای لازم بسياری اوقات ”نمونههای اوليه
فردا شدهاند. بخش نمونههای اوليه ما را يک قدم جلوتر نگه
میدارد!

بخش ترن هوايی

زندگی يک ترن هوايی است

ترنهای هوايی، به بيان فنی، پيچيدهترين سواریهای تفريحی
هستند. به همين دليل زامپرلا يک تيم مخصوص از مهندسين
گردهم آورده است که طی سالها نتايج باورنکردنی توليد و کسب
کردهاند. اين بخش با دستيابی به استانداردهای بسيار بالا که
همچنين به لطف همکاری با دانشگاههای ايتاليا و دفتر مهندسی
استنگل بورو، کسب رضايت مشتريان از جمله مراکز تفريحی
مرلين و استوديوهای جهانی بوده است، کيفيت اين محصولات را
بهبود بخشيده است.

ROLLER COASTER DEPT
ELECTRICAL DEPT

بخش الکتريکی

فنآوری بسيار پيشرفته

طراحی آن طرحهای نورپردازی تماشايی که در طول مسير جلب
توجه میکند، کار بخش الکتريکی است. اما ال ای دی ها،
کلاهکهای نورانی و چراغهای دنبالکننده فقط نمونهای از
کارهايی است که اين بخش انجام میدهد.
کم نمودتر، اما حياتی برای عملکرد و ايمنی سواری، سيستمهای
کنترل سواری راهنما هستند که به منظور تضمين عملکردهای
.استفاده میکنند AC/DC های PLC سواری ايمن از محرکهها و

بخش تجزيه و تحليل فشار

.ايمنی و دوام اثبات شده

بخش تجزيه و تحليل زامپرلا با استفاده از ابزار محاسباتی پيشرفته
که بهطور معمول در صنايع هوايی فضايی و اتومبيل استفاده
میشود، محاسبات را انجام میدهد که طرحهای مهندسی سواری
را اثبات میکند.
تيم مهندسين حرفهای زامپرلا جهت تنظيم استانداردهای بينالمللی
جديدی برای طراحی سواری تفريحی، بسيار نزديک با مقامات
کار میکنند. هدف – کسب EN و ASTM مسئول گواهی از جمله
اطمينان از ايمنی و دوام سواریهای زامپرلا.