تاريخچه

بازمیگردد به يک (Zamperla Spa) تاريخچه زامپرلا اسپیای
سنت خانوادگی با قدمت يک قرن، که با يک سيرک اسبسواری
در آغاز قرن ٢٠ شروع شد و با تأسيس و مديريت يکی از اولين
سينماهای خيابانی در ايتاليا، در استادکاری و توليد سواریهای
تفريحی در دهه شصت به موفقيت رسيد. ماجراجويی راهگشای
زامپرلا در آن سالهايی شروع شد که آقای آنتونيو زامپرلا،
بنيانگذار زامپرلا اسپیای متوجه شد که جاذبههای محبوب
بزرگسالان را میتوان با موفقيت برای کودکان بازسازی کرد،
مانند ماشينهای تکاندهنده مخصوص کودکان – که از آن زمان
به بعد به مينی اسکوتر تغييرنام يافت و همزمان يک تجربه واقعی
نو در بخش سرگرمی اولين ماشينهای بازی، پانگیبالها،
مينیاويوها، کانوویها، بالن سواری و سواریهای ديگر که اکنون
در مکانهای تفريحی بهترين نمونههای واقعی هستند.

در مکانهای تفريحی بهترين نمونههای واقعی هستند.
در سال ١٩٧۶ زامپرلا به دنيای جديد وارد شد و قبل از انتقال به
نيوجرسی، جايی که آلبرتو زامپرلا، پسر آنتونيو و رييس فعلی
شرکت يک دفتر فروش و انبار قطعات يدکی با تقريباً ٢٠ کارمند
باز کرده است، در مونترآل ساکن شد. اين دفتر همچنان يک پيوند
باارزش بين تأسيسات طراحی و توليد در ويچنتزا و بازار پرتوقع
آمريکا است.

storia2

در سال ١٩٧٩ زامپرلا بهصورت يک شرکت با مسئوليت محدود
شکل گرفت و شروع بهکار کرد که اين امر بهلطف يک واحد
توليدی ٢٠٠٠ متر مربعی و ۵٠ کارمند، کيفيت و تحقيقات توليدی
بود که در حال حاضر وسعت آن به ٩۶٠٠ متر مربع و ١۵٠
کارمند مستقيم و فعاليتهای برابر با يک نيروی کار اضافی تقريباً
٢٠٠ نفری افزايش يافته است. رشد شرکت از آن به بعد ادامه
داشته است: در سال ١٩٨٨ شرکت وارد همکاری با يک شرکت
سهامی شد و در همان سالها بود که چالش فنی و توليدی
پيشنهادشده توسط والت ديزنی برای شهر بازی آنها در پاريس را
بهدست گرفت، در آنجا زامپرلا هفت جاذبه از دوازده جاذبه اوليه
را تهيه کرد.

قرارداد مالکيت ديزنی اروپا همچنان با هيجان و افتخار يادآوری
میشود. اين مسأله نقشی برجسته در رشد شرکت در ويچنتزا دارد
که امروزه با گردش تقريباً ۵٠ ميليون يورويی و سهميه صادرات
٩۵ بهعنوان يک شرکت مرجع در دنيای سرگرمی شناخته ٪
میشود. علاوه بر اين، شرکت به ليست مشتريان خود مباهات
در صنعت سرگرمی میکند که نمايانگر معروفترين ”نامها
گرفته تا وارنر MCA میباشند، از ديزنی و استوديوهای جهانی
بروس، سيکس فلگز، پارامونت و موارد ديگر.

در سال ٢٠٠۵ بنيانگذار شرکت، آقای آنتونيو زامپرلا، با توجه
به همکاری قابل توجه او با کل صنعت، پيوستن به ساير پيشگامان
از جمله والت ديزنی، جورج فريس و والتر نات، بهعنوان اولين
.معرفی شد IAAPA ايتاليايی به سالن افراد معروف