نقاط قوت

در نوآوری اول

نوآوری اول
در زامپرلا نوآوری يک شرط شغلی است. ما هر روز از خود
میپرسيم که چه چيز جديدی میتوانيم توليد کنيم و چگونه
میتوانيم چيزهای موجود را به صورتی متفاوت ارايه کنيم، و به
اين ترتيب تلاش میکنيم هر فرآيند را بهبود ببخشيم و محصولات
جديدی توليد کنيم.
به لطف سواریهای جديد، راهحلهای اين ”پيگيری بهينهسازی
فنی جديد و خدمات بهتری که به مشتريان خود ارابه میدهيم،
امکان نوآوری را برای مشتريان نيز فراهم میسازد.

Point Of Strenght
زنجيره کامل

از الف تا ی

زامپرلا در پيوند همه جوانبی که يک مکان تفريحی را محقق
میسازد – از مفاهيم طرح ابتدايی گرفته تا محصول کامل، تجربه
و تخصص دارد. بعضی از پيوندها در زنجيره شامل تحقيق و
توسعه مداوم، طراحی خلاقانه و استفاده از فنآوری تيغه برش
است.

يک توقف، يک خريد

همه خدمات فراگير

تنها زامپرلا میتواند مجموعهای کامل از جاذبهها، از سواریهای
مخصوص کودکان گرفته تا بزرگترين ترنهای هوايی را به
مشتريان خود ارايه دهد.
زامپرلا همچنين مهندسان باتجربهای دارد که میتوانند در طراحی
کامل و ساخت پارک به شما کمک کنند.

پوشش جهانی

زامپرلا همه جا هست!

اين امر نه تنها به اين دليل است که تقريباً همه پارکها در سراسر
دنيا حداقل يکی از سواریهای زامپرلا را دارند، بلکه بيشتر به
اين دليل است که شبکه تجاری ما از شرکتهای تابعه و دفاتر
فروش يا نمايندگی در بازارهای اصلی ساخته شدهاند که پوشش
جهانی را تضمين میکنند.